Doorzoek de F.A.Q's

Wat is er belangrijk in een overeenkomst gesloten met een werkgever?

Het is belangrijk dat je een schriftelijke overeenkomst aangaat met de werkgever, deze moet ook ondertekend zijn vooraleer je aan de job begint. Het gaat hier altijd over een overeenkomst voor bepaalde duur. Vanaf 18 jaar kan een jobstudent een overeenkomst geheel eigenmachtig aangaan. Ook indien je jonger bent dan 18 jaar kan dit, tenzij de ouders/voogd bezwaar hebben.

De overeenkomst moet in tweevoud worden opgemaakt voor de jobstudent en de werkgever, en een afschrift moet worden verzonden naar het kantoor voor toezicht op de sociale wetten samen met een bewijs van ontvangst van de jobstudent.

Verder is het belangrijk dat de volgende zaken in de overeenkomst zijn besproken:

 • Identiteit, geboortedatum, woonplaats
 • Begin en einddata van de gehele werkperiode
 • Waar het werk zich gaat bevinden
 • Omschrijving van het werk
 • Arbeidsduur (dagelijkse uren en aantal dagen, specifiek)
 • Toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
 • Loon, en indien niet vooraf geweten de wijze en basis waarop de loonberekening kan worden gemaakt
 • Proeftijd ja/nee
 • Plaats van huisvesting indien die werkgever dit voorziet
 • Bevoegd paritair comité

De volgende acht zaken moeten enkel in de overeenkomst opgenomen worden wanneer deze niet in het arbeidsreglement worden besproken. Indien wel volstaat een verwijzing.

 • Begin en einde van de werkdag, rustpauzes, verlofdagen
 • Contactgegevens van eerste hulp verantwoordelijke
 • Locatie van verbandkist
 • Contactgegevens werknemersvertegenwoordigers  in de ondernemingsraad
 • Contactgegevens werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Contactgegevens vakbondsafvaardiging
 • Contactgegevens interne/externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Contactgegevens van het toezicht op de sociale wetten van het district waarin de jobstudent wordt tewerkgesteld