Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In het formulier waar u StudentJob opdracht geeft om een vacature op de website te plaatsen bevestigt u, middels de daarvoor bestemde checkbox, dat u de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u de Algemene Voorwaarden accepteert. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de website www.studentjob.be en diensten van StudentJob.

Artikel 1 - Definities

StudentJob: StudentJob: Onderdeel van YoungCapital Group B.V., gevestigd aan de Siriusdreef te Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Opdrachtgever: de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van StudentJob zoals beschreven op de bedrijvensectie van de site www.studentjob.be Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening tussen StudentJob en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen na het verzenden van de vacaturetekst en/of opdracht voor een andere dienst tezamen met een (eventueel apart verzonden) schriftelijk bevestiging van de bijbehorende tariefafspraak.
Reactie/respons: alle responsgegevens van kandidaten op een geplaatste vacature
Schriftelijk: per email of per post
Match: het daadwerkelijk aan de slag gaan van een kandidaat op de vacature

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van StudentJob. Na het beëindigen van een overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden nog steeds van toepassing, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door StudentJob uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 3 - Website www.StudentJob.be
 1. Aan het gebruik van de website www.studentjob.be kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. StudentJob spant zich in om de informatie die zij op de website aanbiedt volledig en actueel te laten zijn.
 3. Elke verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website van StudentJob www.studentjob.be of de daarop vermelde informatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StudentJob nadrukkelijk verboden.
 4. StudentJob aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website www.studentjob.be, de diensten aangeboden door StudentJob of anderzinds.
 5. Het is op StudentJob niet toegestaan om contactgegevens in de vacature te plaatsen, alsook de vermelding van de website van de opdrachtgever.


Artikel 4 - Diensten
 1. StudentJob levert twee soorten diensten. De diensten kunnen worden getypeerd als respectievelijk:
  1. de diensten met betrekking tot het plaatsen van een vacature zoals deze staan beschreven bij het hoofdstuk tarieven in de bedrijvensectie van de StudentJob website www.studentjob.be.
  2. de diensten zoals die als extra opties beschreven zijn bij het hoofdstuk werkwijze in de bedrijvensectie van de StudentJob website
  3. de diensten, anders dan zoals beschreven in de bedrijvensectie van de StudentJob website, zoals deze op verzoek van en met de opdrachtgever schriftelijk of mondeling overeen worden gekomen.
 2. De diensten zoals deze staan beschreven in de bedrijvensectie van de StudentJob website hebben als primair doel het werven van studenten voor de inzet als (tijdelijk) personeel.

Artikel 5 - Tarieven
 1. Alle door StudentJob opgegeven of vermelde tarieven en de in deze Algemene Voorwaarden vermelde tarieven zijn exclusief (21%) BTW.
 2. De tarieven die gelden voor de diensten zoals bedoeld in art4 lid1 sub a zijn:
  • Project: het tarief wordt in onderling overleg met de opdrachtgever en op maat bepaald voor een specifiek project of een bepaalde periode. Tevens worden afspraken gemaakt over het betalingsmoment.
 3. Alle overige diensten worden nader geoffreerd in een door StudentJob verstrekte offerte en/of aanbieding.
 4. Het enkel uitbrengen van een, al dan niet met offerte aangeduide tariefopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst met StudentJob. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 1 maand is aanvaard.
 5. Het risico vrije vacature tarief is verschuldigd ongeacht of er daadwerkelijk een match tot stand komt met betrekking tot de vacature en de student.
 6. Studentjob behoudt het recht om prijzen aan te passen voor het uitzenden of plaatsen van een vacature.

Artikel 6 - Werkwijze
 1. Via de bedrijvensectie van de site van StudentJob kan de opdrachtgever een vacature opgeven volgens de daar omschreven procedure en met gebruikmaking van de geautomatiseerde datavelden.
 2. Via de site kunnen studenten reageren op de door de opdrachtgever geplaatste vacatures voor bijbanen, stages en/of startersbanen. De vacatures worden geanonimiseerd op de site geplaatst, dat wil zeggen dat de contactgegevens van de opdrachtgever niet beschikbaar zijn bij het doorzoeken van de vacaturedatabank.
 3. Indien een student solliciteert op een vacature via de site, ontvangt StudentJob daarvan een melding. StudentJob stuurt vervolgens aan de opdrachtgever de reactie(s) door na een korte screening van de gegevens.
 4. De opdrachtgever kan eenvoudig objectief vast te stellen criteria aangeven met betrekking tot het basis profiel dat een kandidaat moet bezitten.
 5. StudentJob stuurt aan de student een bevestiging van ontvangst van de reactie, waarin melding gemaakt wordt dat de opdrachtgever van de vacature zo spoedig mogelijk direct in contact met de student zal treden om te reageren op de sollicitatie. Adverteerder verplicht zich sollicitanten binnen 5 werkdagen na sollicitatiedatum een reactie te geven. YoungCapital geeft geen garanties af over het aantal sollicitaties binnen de advertentieperiode.
 6. Indien de opdrachtgever ook de payroll van de geworven student via StudentJob laat lopen zal StudentJob dit via een derde partij laten verlopen. Voor payroll gelden aparte voorwaarden die in een aparte overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7 - Wijzigen van Algemene Voorwaarden en (prijs)condities
 1. StudentJob behoudt zich het recht voor, te allen tijde de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten te wijzigen.
 2. Prijswijzigingen als bedoeld in art. 7.1 worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld.
 3. In geval van artikel 7.1 zal StudentJob de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever de wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of (prijs) condities niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst na kennisgeving van de prijswijziging op te zeggen.

Artikel 8 - Verplichtingen opdrachtgever
 1. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van het bedrijfsprofiel en de vacatureomschrijving. Het is op StudentJob niet toegelaten om contactgegevens in te vacature te plaatsen, alsook vermelding van de website van de opdrachtgever. StudentJob is gerechtigd om de vacaturetekst aan te passen zonder dat de strekking van de inhoud afwijkt van de door de opdrachtgever aangereikte informatie. StudentJob houdt zich het recht voor om teksten te weigeren die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal gedrag.
 2. De opdrachtgever is gehouden inhoudelijk te reageren op alle respons die StudentJob naar aanleiding van een geplaatste vacature op haar website toezendt op grond van de tussen opdrachtgever en StudentJob overeengekomen dienstverlening. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichting verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 50 Euro (zegge: vijftig euro) per reactie waarop door de opdrachtgever niet actief is gereageerd welke StudentJob kan opeisen. StudentJob zal voorafgaand aan de uitvoering van dit boetebeding, de opdrachtgever middels een aangetekende brief in gebreke stellen.
 3. 3. Bij het gebruik maken van de curriculum vitae gegevens van de studenten, verplicht de opdrachtgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via www.studentjob.be aangemelde vacature(s), tenzij de betreffende student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van StudentJob. Het is de opdrachtgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het invullen van de betreffende vacature. Schending door de derde van de geheimhoudingsverplichting wordt geacht een schending te zijn van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever kan geen interimkantoor, uitzendkantoor, promotiebureau, hostessebureau of wervingsbureau zijn, StudentJob behoudt het recht deze vacatures te wijzigen of verwijderen

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst
 1. StudentJob behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het plaatsen van een vacature zonder opgave van redenen niet in een overeenkomst om te zetten en daarmee de vacature niet op de site te plaatsen.
 2. StudentJob heeft bij de uitvoering van de overeenkomst primair de inspanningsverplichting om studenten te werven. Er geldt geen resultaatsverplichting. Indien StudentJob aanvullende diensten verleent op het gebied van selectie en/of payroll aanvaardt StudentJob geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de opdrachtgever indien:
  - bij plaatsing de student(en) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen - de student(en) afziet/n van een match en/of bij het niet of niet volledig nakomen van een reeds gemaakte matchafspraak
 3. StudentJob zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. StudentJob heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal StudentJob de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 7. StudentJob is uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of verlenen van medewerking door de opdrachtgever, voorzover zij voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van die informatie en/of medewerking
 8. Afspraken en toezeggingen van StudentJob zijn voor StudentJob slechts bindend, indien deze (nadere) afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 9. StudentJob is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens in het persoonlijke curriculum vitae van de student. StudentJob past geen enkel studentgegeven zelf aan.

Artikel 10 - Betaal per sollicitant
 1. Het maandelijkse bedrag voor de dienst wordt berekend door het aantal sollicitaties die u ontvangt.
 2. Het bedrag wordt berekend aan het einde van de vacature (30 dagen) of wanneer de klant de vacature opzegt.
 3. Als klanten geen sollicitaties ontvangen tijdens de vacature wordt de service als dienst beschouwd en zijn er geen kosten aan verbonden. Klanten moeten betalen voor alle sollicitanten, ongeacht de uitkomst van de sollicitanten.
 4. Klanten zijn verplicht het berekende bedrag te betalen binnen 30 dagen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen met StudentJob) na ontvangst van de via e-mail verzonden online betaallink die is gekoppeld aan het bedrijfsprofiel.
 5. De klant wordt via een bevestigingsmail op de hoogte gebracht van de prijs en het betalingsproces.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om met StudentJob akkoord te gaan als deze de vacature wilt annuleren vóór de 30 dagen die zijn overeengekomen bij publicatie.
 7. Indien de opdrachtgever de "Betaal per sollicitant" Vacature wil opwaarderen naar een Premium Vacature-type, dient de opdrachtgever akkoord te gaan met StudentJob.
 8. StudentJob behoudt zich het recht voor om - voor zover wettelijk toegestaan - bij terugbetalingsverzoek eventuele kosten van betaling en/of andere kosten niet te vergoeden.
 9. Klanten die niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen, worden automatisch doorgestuurd naar incasso.

Artikel 11 - Onderzoek, reclames
 1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden of factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan StudentJob. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StudentJob in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal StudentJob de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal StudentJob slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 - Beëindiging en Ontbinding
 1. StudentJob is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - na het sluiten van de overeenkomst StudentJob ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is StudentJob bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van StudentJob op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StudentJob de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt StudentJob aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien StudentJob haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 5. Een overeenkomst op basis van een vacatureplaatsing eindigt na afloop van de vacaturemaand. Een overeenkomst op basis van een risico vrije vacature tarief kan te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed beëindigd worden. Bij overeenkomsten met een project tarief voor de werving of voor overige diensten worden aparte afspraken gemaakt over de beëindiging.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaringen
 1. StudentJob is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat StudentJob is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist verstrekte en/ of onvolledige gegevens.
 2. StudentJob is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet/besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In alle overige gevallen is StudentJob aansprakelijk tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is.
 3. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken en zal in voortkomende gevallen StudentJob vrijwaren, zo ook voor schade die veroorzaakt wordt door medewerkers die via StudentJob geworven zijn.
 4. De opdrachtgever vrijwaart StudentJob voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Indien opdrachtgever aan StudentJob informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 6. StudentJob is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op systemen opgeslagen gegevens van de gebruiker. StudentJob aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van informatiedragers, elektronische bestanden of software die door StudentJob zijn verstrekt.
 7. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StudentJob.

Artikel 14 - Elektronisch dataverkeer
De partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben ter zake van de tussen de partijen bestaande afspraken.

Artikel 15 - Overmacht
 1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden voor StudentJob verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop StudentJob geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StudentJob niet in staat is de verplichtingen na te komen of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van StudentJob kan worden verlangd. StudentJob zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover StudentJob ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is StudentJob gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen, mits de informatie niet uit een algemene bron toegankelijk is.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, StudentJob gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en StudentJob zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is StudentJob niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 - Privacy
De persoons- en bedrijfsgegevens die door de opdrachtgever en/of student via het elektronische aanmeldformulier verstrekt zijn of anderszins aan StudentJob ter beschikking zijn gesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd waarop de wet persoonsregistratie en de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Alle door StudentJob verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van StudentJob worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand openbaar gemaakt worden, of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Op het bepaalde in art 18 lid 1 en in art 3 lid 3 is de intellectuele eigendomsregelgeving die ondermeer het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht omvat van toepassing.

Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht
 1. Geschillen zullen nadat partijen hebben getracht een geschil in onderling overleg op te lossen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.
 2. Enkel Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

YoungCapital Group B.V. is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. Hieronder VALLEN YoungCapital Professionals B.V., YoungCapital Payroll B.V., Young¬Capital Base B.V. (en haar groepsmaatschappijen YoungCapital B.V., YoungCapital International B.V. en CN Belgium N.V.), NoXa B.V., YoungCapital Soluti¬ons B.V., YoungCapital University B.V., YoungCapital Resources B.V., YoungCapital Staff B.V. en YoungCapital Payday B.V.